วันจันทร์, 09 มิถุนายน 2557 00:00

กิจกรรมของนักศึกษา


  • ภาคการศึกษา 2/2556 

วันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัด กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดโครงการ 
อ่านเพิ่มเติม


วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม จัดโครงการบรรยายเรื่อง “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการจัดการโครงการ”
อ่านเพิ่มเติม


วันพุธที่ 26 มีนาคม 2557
 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ได้ไปดูงานที่โรงงาน SSL Manufacturing (Thailand) Limited, Wellgrow Industrial Estate จังหวัดฉะเชิงเทรา (บริษัท RB (Reckitt Benckiser))
อ่านเพิ่มเติม


วันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมจัด โครงการเตรียมความพร้อมสู่อาชีพ กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ กิจกรรมบรรยายคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเสวนาเรื่องวัฒนธรรมสวนสุนันทากับการทำงาน
อ่านเพิ่มเติม


วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557

ปฐมนิเทศฝึกงาน นักศึกษาปี 3
อ่านเพิ่มเติม  • ภาคการศึกษา 1/2556


วันที่ 28 ตุลาคม 2556
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา
อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 30 ตุลาคม 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 66 คน ดูงานที่บริษัท เบอร์ลี่ยูคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด จังหวัดปราจีนบุรี
อ่านเพิ่มเติม


วันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ศึกษา เรียนรู้ ทดลองปฏิบัติการประกอบอาชีพในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
อ่านเพิ่มเติม

 

  •  ภาคการศึกษา 2/2555

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2555
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
จัดโครงการอบรมการจัดการโครงการด้วยโปรแกรม Microsoft Project
ณ ห้อง 4221 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2556
นั
กศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
จัดบรรยายทางวิชาการเรื่อง “ประชาคมอาเซียนกับชีวิตและการทำงาน”
โดย อาจารย์ ดร. สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
และ คุณอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร อธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
ณ ห้อง 4330 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
อ่านเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
จัดโครงการจำลองประกอบธุรกิจ
ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 42  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อ่านเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 1 - วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2556

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
จัดโครง
การอบรมปฏิบัติการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเพื่อการผลิตน้ำตาลมะพร้าว
ณ ตำบลจอมปลวกอำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
อ่านเพิ่มเติม
02. 2018