อาจารย์และผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (หัวหน้าสาขา)

วุฒิการศึกษา :

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาเอก Ph.D. (Technology Management) Technological University of the Philipines

Certificate :
Ph.D. (Technology Management) Technological University of the Philipines

ตำแหน่งปัจจุบัน 
- หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
- อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

สถานที่ทำงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ. อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ 0-2160-1435 โทรสาร 0-2160-1440
Email : treudee@gmail.com
web site
02. 2018