รายงานผลการสอนรายวิชา (มคอ.5)


รหัสวิชา ชื่อวิชา นก. ผู้สอน
IND 1104 แคลคูลัส 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IND 1105 ฟิสิกส์สำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IND 1106 เคมีสำหรับนักเทคโนโลยี 3(3-0-6) อ.รุจิพรรณ แฝงจันดา
IND 1207 การเขียนแบบทางอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IND 1208 ภาษาอังกฤษในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) อ. Robert
IND 1109 สถิติ 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IND 2001 สถิติวิศวกรรม 3(3-0-6) อ. ดร.ไสว ศิริทองถาวร
IND 2209 วัสดุอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 1001 การจัดการการผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว
IEM 1002 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ผศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว
IEM 1801 องค์การและการจัดการธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 1802 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 2002 เทคโนโลยีการผลิตในงานอุตสาหกรรม  3(3-0-6) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 2101 การศึกษาการทำงาน 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IEM 2102 การวิจัยดำเนินงาน 3(3-0-6) อ. ดร.ไสว ศิริทองถาวร
IEM 2201 กฎหมายอุตสาหกรรมและแรงงานสัมพันธ์ 3(3-0-6) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 2202 การพยากรณ์และการตัดสินใจในการผลิต 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 2301 การจัดการคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 2401 การจัดการความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) อ. ดร.วิทยา เมฆขำ
IEM 2501 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 3(3-0-6) อ. ดร.ไสว ศิริทองถาวร
IEM 2502 การจัดการงานวัสดุ 3(3-0-6) อ. ดร.วิทยา เมฆขำ
IEM 2801 จิตวิทยาอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 2802 ความเป็นผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 3(3-0-6) อ. ดร.ไสว ศิริทองถาวร
IEM 3102 การวางแผนและการควบคุมการผลิต 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IEM 3103 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) อ. ดร.ไสว ศิริทองถาวร
IEM 3104 การออกแบบและวางผังโรงงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 3105 ระบบการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 3106 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3(3-0-6) อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น
IEM 3201 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว
IEM 3601 ระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5) ผศ.สมศักดิ์ มีนคร
IEM 3701 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) อ. Robert
IEM 4201 การจัดการโครงการ 3(3-0-6) ผศ.ดร. ฤดี นิยมรัตน์
IEM 4202 การวิจัยทางการจัดการอุตสาหกรรม 3(3-0-6) ผศ.ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว
IEM 4901 การเตรียมฝึกงานทางการจัดการอุตสาหกรรม 2(90) อาจารย์สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
     02. 2018