1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดี  นิยมรัตน์                      หัวหน้าสาขาวิชา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว           อาจารย์ประจำสาขาวิชา
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศักดิ์  มีนคร                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา
4. อาจารย์ ดร.ไสว  ศิริทองถาวร                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา
5. อาจารย์ ดร.วิทยา  เมฆขำ                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา 
6. อาจารย์ ปริณัฐ  แซ่หวุ่น                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา
02. 2018