Event photo gallery of "OPEN HOUSE" year 2015.
Event photo gallery of "OPEN HOUSE" year 2015.>> Read more <<
ประวัติสาขาวิชา

ชื่อหน่วยงาน
     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ที่ตั้ง
     เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
      ที่ตั้งสำนักงาน  อาคารสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 42)
      หมายเลขโทรศัพท์   0-2160-1428  
      หมายเลขโทรสาร    0-2160-1440

ประวัติ
     สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
      ปัจจุบันคณาจารย์ของสาขาวิชาอยู่ ณ อาคาร 42 ซึ่งสาขาวิชามีประวัติความเป็นมา ดังนี้
     
      ปี
การศึกษา 2542
                เปิดสอนระดับปริญญาตรี (2 ปีต่อเนื่อง) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
      ปีการศึกษา 2548
                เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
      ปีการศึกษา 2553
                ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

ปรัชญา
     ทักษะเป็นเลิศ         เชิดชูคุณธรรม
     ก้าวนำวิชาการ        เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์
     มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการของสังคม

พันธกิจ
     1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมให้เป็นมืออาชีพ มีปัญญา มีคุณธรรม และมีทักษะที่เชี่ยวชาญตรงกับความต้องการและเป็นที่พึงพอใจของสังคม
      2. สร้างสิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย ผลงานวิชาการ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาพื้นบ้าน
      3. เผยแพร่ความรู้ การบริการวิชาการทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปสู่ชุมชนและสังคม
      4. ส่งเสริม สนับสนุน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีพื้นบ้านของชุมชนและสังคม