รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (รับตรงรอบที่3)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรีประเภทรับตรง (รอบที่3) ประจำปีการศึกษา 2557

 •         
   สาขาวิชา  จำนวนที่รับ / คน
   สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   จำนวน 10 คน
   สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม  จำนวน 10 คน
   สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม  จำนวน 20 คน
   สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์  จำนวน 20 คน
   สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร  จำนวน 30 คน
   สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม  จำนวน 10 คน
   สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน 20 คน
   สาขาวิชาออกแบบสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์  จำนวน 15 คน
   สาขาวิชามาตรวิทยาและระบบคุณภาพ  จำนวน 30 คน
   รวม  จำนวน 165 คน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 •          - ต้องเป็นผู้ที่สอบไล่ได้ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที่ยบเท่า
 •          - ไม่เป็นพระภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น
 •          - เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 •          - ไม่เป็นผู้ถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันศึกษาใดๆ เพราะความผิดทางวินัยนักศึกษา
 •          - ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 •          - ต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

กำหนดรับสมัคร

 •          - วันที่ 23 เมษายน - 6 กรกฎาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43)

วิธีการรับสมัคร 

 •          - สมัครด้วยต้นเอง ณ สำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 43)

เอกสารหลักฐานการสมัคร

 •          - ใบระแบียบแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร (รบ.) ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 •          - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 •          - บัตรประจำตัว ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาขน หรือบัตรประจำตัวอื่นที่มีรูปถ่ายของผู้สมัครที่ทางราชการ หรือสถานศึกษาออกให้ ฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด

ค่าสมัคร

 •          - ค่าสมัครเข้ารับคัดเลือก 1 สาขาวิชา 300 บาท

วิธีคัดเลือก

 •          - พิจารณาจากค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดหลักสูตรและผลการสอบสัมภาษณ์

การสอบสัมภาษณ์

 •          - วันที่ 10 กรกฏาคม 2557 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

 •          - วันที่ 15 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

การรายงานตัวและชำระค่าธรรมเนียม

 •          - วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสารรายงานตัวและบันทึกประวัตินักศึกษาที่ www.ssru.ac.th หรือ www.rg.ssru.ac.th
 •          - วันที่ 22 - 23 กรกฎาคม 2557 ปฏิบัติตามประกาศพร้อมนำเงินค่ามอบตัวเข้าศึกษาประมาณ 5,500 บาท
 •          - ค่าลงทะเบียนเรียนประมาณ 15,000 บาท
 •          - ใบมอบตัวและใบประวัตินักศึกษาผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
 •          - บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
 •          - เอกสารแสดงวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษา (ตัวจริงและสำเนา 3 ฉบับ)
 •          - สำเนาทะเบียนบ้าน (จำนวน 3 ฉบับ)
 •          - สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จำนวน 3 ฉบับ)
 •          - ค่าลงทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 •          - ผู้สมัครที่ไม่ทำการมอบตัวและรายงานตัวเข้าศึกษาในวันเวลาที่ประกาศ ถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา
 •          - นักศึกษาจะต้องทดสอบความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาอังกฤษ
 •          - หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องละทะเบียนเรียนหรืออบรมรายวิชานอกหลักสูตรดังกล่าว ตามกิจกรรมและปฏิทินที่มหาวิทยาลัยกำหนดจึงจะสำเร็จการศึกษาได้

การปฐมนิเทศ

 •          - ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา www.ssru.ac.th

สถานที่ติดต่อสอบถาม

 •          - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เชตดุสิต กทม. 10300 
 •          - โทรศัพท์ 02-160-1438 ต่อ 14 - 26
 •          - โทรสาร 02-160-1440
02. 2018