หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม > พิธีไหว้ครู และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
พิธีไหว้ครู และรดน้ำดำหัว เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

admin im
2018-09-06 13:55:44

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ร่วมพิธีไหว้ครู และรดน้ำดำหัว 
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์


นักศึกษาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งภาคปกติ ชั้นปีที่ 1-3 
และภาคพิเศษ รุ่นที่ 13 ได้ร่วมพิธีไหว้ครูและรดน้ำดำหัวสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
ณ ลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นักศึกษาแต่งกายในเสื้อลายดอกในบรรยากาศวันสงกรานต์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย 
ดร.ไสว ศิริทองถาวร (หัวหน้าสาขาวิขา) ผศ.ดร.ฤดี นิยมรัตน์ และ อ.ปริณัฐ แซ่หวุ่น

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย นักศึกษากล่าวบทสวดไหว้ครู (ปาเจรา) เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ หลังจากนั้น ตัวแทนนักศึกษานำพานพุ่มดอกไม้เข้าไหว้ครู ต่อมาอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และนักศึกษาร่วมกันสรงน้ำพระ ตามมาด้วยพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ ของนักศึกษา หลังจากนั้น อาจารย์ประจำสาขาฯ ให้โอวาทและกล่าวให้พรแก่นักศึกษาเนื่องในเทศการสงกรานต์

ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้มากกว่า 190 คน นอกเหนือไปจากบรรยากาศได้รำลึกถึงพระคุณครู และร่วมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในเทศกาลสงกรานต์แล้ว ยังเสริมสร้างความรักความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่คณะ เกิดความประทับใจ โดยมีการประเมินระดับความพึงพอใจต่อการจัดงานครั้งนี้เฉลี่ยในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53 จากมาตรวัด 5 ระดับ)

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ดร.ไสว ศิริทองถาวร : ภาพข่าว