หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม > สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

admin im
2018-09-06 14:00:11

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน


วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุม 4763 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการประเมิน ดังนี้

1. ผศ.นภดล เชนะโยธิน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประธานกรรมการ

2. ผศ.ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ กรรมการ

3. ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กรรมการ

4. นางสาวอุบลรัตน์ เดือดขุนทด เลขานุการ

โดยคณะกรรมการประเมินได้ดำเนินการสัมภาษณ์คณาจารย์ในสาขาวิชาพร้อมให้ข้อเสนอแนะ


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ : ภาพข่าว